کادرِ عکاس دوم، نقدی است به حسِ زیبایی شناسیِ این روزهایِ ما؛ سه پروانه یِ زیباتر آن سو نشسته اند...

کمی کادر ها را فراخ تر بگیریم. انسانی هست در حوالیِ انسان...