این هم یک نوع بستنی چوبی عجیب و غریب که در آفریقایی جنوبی زیاد یافت میشود.