این تزیین دستمال سفره را شما می توانید به راحتی در منزل درست کنید و برای تزیین قسمتهای مختلف میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
[تصویر: hou691.jpg][تصویر: hou692.jpg][تصویر: hou693.jpg][تصویر: hou694.jpg][تصویر: hou695.jpg][تصویر: hou696.jpg][تصویر: hou697.jpg]