آدم برنامه بفرمایید شام رو میبینه بیشتر یاد فرار بی مغزها میوفته تا فرار مغزها....!!!