شکلک درآوردن زنان حرمسرای ناصرالدین شاه در مقابل دوربین 

مثل اینکه با عکاس خیلی رفیق بودن که ازین فیگورها گرفتن.