وسایل مورد نیاز:

پارچه
گوش ماهی
سیم و نخ
مراحل انجام کار:

1.پارچه را به شکل مربع 35×35 سانتیمتر ببرید و اطراف آن را چرخ کنید.
2. گوش ماهی را با مته دستی سوراخ کنید.
3. به دلیل مارپیچ بودن گوش ماهی، سوزن به راحتی از آن عبور نمی کند. بنابراین سیم نازک دولا را از داخل منفذ گوش ماهی رد کنید و نخ را به آن وصل و از سوراخ رد نمائید. سپس آن را به شکل اشک بدوزید. در هنگام دوختن دقت کنید که نخ از پشت کار دیده نشود.

 
 
آشپزباشی شماره  49